Τεχνική Υποστήριξη ΕΛΜΗ SYSTEMS: 210 2002 200 210 2002 300
mydata_hub_article_4

Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ – Πιστωτικοί Τόκοι, Συμβόλαιο – Έσοδο, Συμβόλαιο – Έξοδο

Ερώτηση
Πως διαβιβάζονται οι πιστωτικοί τόκοι που προέρχονται από τα πιστωτικά ιδρύματα για το 2020 – 2021 και αποτελούν έσοδα για τον Λήπτη και έξοδα για τον Εκδότη;
Ο Εκδότης – Πιστωτικό Ίδρυμα που έχει λάβει την εξαίρεση για το 2020 και 2021 μπορεί να διαβιβάζει τα έξοδα αυτά από είτε από τον Τύπο Παραστατικού «13.1 – Έξοδα – Αγορές Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής», είτε από τον Τύπο Παραστατικού «13.30 Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό)». Ο Λήπτης – Επιχείρηση μπορεί να διαβιβάζει τα έσοδα αυτά από τον Τύπο Παραστατικού «11.1 – ΑΛΠ (Απόδειξη Λιανικής Πώλησης)». Τα παραπάνω ισχύουν μόνο για το 2020 και 2021.

Σε ποιες περιπτώσεις διαβιβάζονται παραστατικά με Τύπο Παραστατικού 7.1 Συμβόλαιο – Έσοδο και σε ποιες περιπτώσεις με Τύπο Παραστατικού 15.1 Συμβόλαιο – Έξοδο;
Ο Τύπος Παραστατικού 7.1. Συμβόλαιο – Έσοδο ανήκει στην κατηγορία Α1  Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής / αλλοδαπής και χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο και η Επιχείρηση Εκδότης χρησιμοποιεί το συμβόλαιο ως παραστατικό. Ειδικότερα χρησιμοποιείται στην περίπτωση που τουλάχιστον ένα ΑΦΜ από τους εκδότες είναι επιχείρηση και τουλάχιστον ένα ΑΦΜ  από τους Λήπτες είναι επίσης επιχείρηση. Συνηθέστερο παράδειγμα χρήσης του 7.1 είναι η αγοροπωλησία ακινήτου μεταξύ επιχειρήσεων. Το παραπάνω αποτελεί επιλογή και όχι υποχρέωση. Εναλλακτικά ο Εκδότης μπορεί να διαβιβάζει μέσω Τύπου Παραστατικού 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης. Με τις παραπάνω περιπτώσεις διαβιβάσεων (1.1 και 7.1) ο Εκδότης διαβιβάζει σύνοψη παραστατικού και για τον ίδιο και για το Λήπτη.
Ο Τύπος Παραστατικού 15.1. Συμβόλαιο – Έξοδο ανήκει στην κατηγορία Β2 Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής / αλλοδαπής και χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που ο ή οι πωλητές είναι ιδιώτες (μη υπόχρεοι στην τήρηση βιβλίων) και τουλάχιστον ένα ΑΦΜ από τους Λήπτες είναι Επιχείρηση. Συνηθέστερο παράδειγμα χρήσης του 15.1 είναι η αγοροπωλησία ακινήτου μεταξύ ιδιώτη – πωλητή και επιχείρησης – αγοραστή. Το παραπάνω αποτελεί υποχρέωση και όχι επιλογή, στην περίπτωση που ο Λήπτης δεν έχει άλλο παραστατικό σχετικό με την εν λόγω συναλλαγή. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται για την ίδια συναλλαγή να διαβιβάζονται και τα δύο ταυτόχρονα, διότι θα έχουμε την ίδια συναλλαγή σε δύο Τύπους  Παραστατικών  με διπλή ενημέρωση εξόδων για το Λήπτη.

Για περισσότερες πληροφορίες
http://www.aade.gr/sites/default/files/2020-11/FAQs_myData_Epixeirisiaka1.pdf