Τεχνική Υποστήριξη ΕΛΜΗ SYSTEMS: 210 2002 200 210 2002 300

ISO 27001:2013

 Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

 

Βασικός στόχος του Διαχειριστικού Συστήματος της ΕΛΜΗSYSTEMS αποτελεί η δημιουργία βάσης για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών της, έχοντας πάντα ως γνώμονα την συνεχή ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της και των ενδιαφερομένων μερών στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

 

Για την υλοποίηση των παραπάνω η Διοίκηση υποστηρίζει και εφαρμόζει αδιάλειπτα τις βασικές αρχές και τους κανόνες που διέπουν το Διαχειριστικό Σύστημα της Εταιρείας, καθιερώνοντας αντικειμενικούς σκοπούς για την Ασφάλεια των Πληροφοριών, βασιζόμενη στην αμέριστη και εποικοδομητική συνεργασία τόσο των εργαζομένων της όσο και των συνεργατών της.

 

Οι βασικές αρχές έτσι όπως αυτές εκφράζονται μέσα στις διαδικασίες του Διαχειριστικού Συστήματος της Εταιρείας είναι:

 

  • Η τήρηση προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων των πελατών όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί μέσω κοινά αποδεκτών και συμφωνημένων προσφορών / συμβάσεων, με σκοπό την αύξηση της ικανοποίησής τους.
  • Η εποικοδομητική συνεργασία με το σύνολο των συνεργατών.
  • Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού.
  • Η διερεύνηση αιτιών των μη συμμορφώσεων ή των παραπόνων και ο περαιτέρω καθορισμός διορθωτικών ενεργειών.
  • Η αναγνώριση και η συμμόρφωση με την νομοθεσία που διέπει την κάθε δραστηριότητα που εκτελείται από την επιχείρηση.
  • Η διασφάλιση της διαθεσιμότητας, τη ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών, που παράγονται, λαμβάνονται, αποθηκεύονται και διακινούνται στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών και της υλοποίησης των έργων.
  • Η μεγιστοποίηση της αξιοπιστίας των πληροφοριακών πόρων της Εταιρείας.

 

Οι αρχές του Συστήματος καθώς και οι αντικειμενικοί σκοποί για την Ασφάλεια των Πληροφοριών, ανασκοπούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την Διοίκηση της Εταιρείας προκειμένου να προσαρμόζονται στις νέες ανάγκες και εξελίξεις της αγοράς, των νομοθετικών απαιτήσεων αλλά και στην επίτευξη του στόχου για συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της Εταιρείας.

 

Μέσα από τις συνεχείς ανασκοπήσεις των παραπάνω, η Διοίκηση βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση για τον εντοπισμό τόσο ανθρώπινων όσο και άυλων αναγκών. Η Διοίκηση δεσμεύεται για την παροχή των απαιτούμενων πόρων για την κάλυψη των αναγκών, έτσι όπως αυτές προκύπτουν και διαμορφώνονται από τις υφιστάμενες καταστάσεις, στο μέγιστο των δυνατοτήτων της.

 

Όλα τα τμήματα της ΕΛΜΗSYSTEMS έχουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται, να αφομοιώνουν και να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που απαιτεί το Διαχειριστικό Σύστημα μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες τους.

 

Επίσης, αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης της ΕΛΜΗSYSTEMS να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών είναι κοινοποιημένη, κατανοητή και εφαρμόσιμη από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας, με απώτερο σκοπό τη συνεχή, σταθερή και αταλάντευτη προσήλωση στις αρχές της και την διαρκή προσφορά στους πελάτες της προϊόντων και υπηρεσιών αρίστης ποιότητας και να ελαχιστοποιεί το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ