ΚΩΔΙΚΟΣ: FC-200V

ΑΡΙΘΜ/ΝΕΣ ΤΣΕΠΗΣ-ΓΡΑΦΕΙΟΥ CASIO FC-200V Διπλό Σύστημα(Ηλιακό/Μπαταρίας) 100,01 – 200 € Εξειδικευμένοι μαθηματικοί υπολογισμοί Basics Regression

• Οθόνη 4 γραμμών LCD DOT MATRIX 31*96
• Αριθμός χαρακτήρων/ γραμμή 15/1
• Βασικές λειτουργίες ex , log, ln, n!, xy, &radic:x, x2
• Υπολογισμοί ομολόγων
• Υπολογισμοί απόσβεσης
• Υπολογισμοί ανατοκισμού
• Υπολογισμοί επιτοκίων
• Υπολογισμοί ετήσιου ποσοστού/ ετήσιες μεταβολές πραγματικού ποσοστού
• Ανάλυση των προεξοφλημένων ταμειακών ροών
• Υπολογισμοί τιμής πώλησης/ κόστους/ περιθωρίου κέρδους
• Υπολογισμός τυπικής απόκλισης
• Ανάλυση παλιδρόμησης
• Τροφοδοσία: Ηλιακό + Μπαταρία 1 x LR44
• Διαστάσεις 12.2x80x161 (mm)