Τεχνική Υποστήριξη ΕΛΜΗ SYSTEMS: 210 2002 200 210 2002 300

Υπηρεσίες Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ.)

Εισαγωγή

H ΕΛΜΗsystems ΑΕ με πολυετή εμπειρία και γνώση σε εφαρμογές για την μηχανογραφική κάλυψη αναγκών της επιχείρησης σε θέματα φορολογικής συμμόρφωσης και η θυγατρική της, ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΕ Πιστοποιημένος Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ.), προσφέρει την υπηρεσία Parochos Online μία ολοκληρωμένη, πλήρως αυτοματοποιημένη, ασφαλής και αξιόπιστη υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης για όλες τις συναλλαγές (B2G για Δημόσιο, B2B, B2C), εξασφαλίζοντας την ομαλή μετάβαση των εταιρειών στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Αριθμός άδειας ΥΠΑΗΕΣ
2024_01_119Parochos IT SA_001_Parochos Online_V1_05012024

Η νέα εταιρεία μας, με την επωνυμία ΠΑΡΟΧΟΣ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε., θα επικεντρώνεται αποκλειστικά στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για ηλεκτρονικά τιμολόγια ως Αδειοδοτημένος Παρόχος Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ.) με Αριθμό άδειας ΥΠΑΗΕΣ: 2024_01_119Parochos IT SA_001_Parochos Online_V1_05012024. Αυτό το νέο βήμα αντανακλά τη συνεχιζόμενη δέσμευσή μας για την παροχή υψηλής ποιότητας λύσεων που συμμορφώνονται με τις φορολογικές απαιτήσεις στον σύγχρονο κόσμο.

Η δέσμευσή μας για αριστεία, αξιοπιστία και ικανοποίηση των πελατών παραμένει αμετάβλητη. Συνδυάζοντας τις δυνάμεις μας, είμαστε βέβαιοι ότι η PAROCHOS IT A.E. θα είναι κινητήριος δύναμη στον κλάδο των Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, θέτοντας νέα πρότυπα για την αποδοτικότητα, την ακρίβεια και τη συμμόρφωση.

Τι είναι ο Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά από το 2006. Ωστόσο, με την απόφαση Α.1017 / 2020, θεσπίζεται ένα νέο λειτουργικό πλαίσιο, το οποίο αναβαθμίζει τους Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ. σε σημαντικούς πυλώνες του ψηφιακού μετασχηματισμού, που λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, οι Πάροχοι εκδίδουν και διαβιβάζουν έγγραφα ηλεκτρονικά κατόπιν αιτήματος της υπόχρεης οντότητας. Επιπλέον, εφαρμόζονται μέτρα ασφαλείας για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα και η αυθεντικότητα των δεδομένων αυτών, καθώς και η ομαλή και συνεχής λειτουργία των Παρόχων.

Σημαντικές υποχρεώσεις του Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης είναι:

 • Να διαθέτει καταγεγραμμένη και τεκμηριωμένη πολιτική ασφαλείας, πιστοποιημένη με ISO
 • Να διαθέτει το κατάλληλο τεχνικό προσωπικό και δίκτυο υπηρεσιών.
 • Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα οικονομικά του Παρόχου και στην υποχρέωση διατήρησης των δεδομένων εντός της ΕΕ για λόγους GDPR.

Σε ποιες επιχειρήσεις και κλάδους απευθύνεται

Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ.) απευθύνονται σε διάφορες επιχειρήσεις και οντότητες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά. Αυτά περιλαμβάνουν:

 • Εταιρείες: Μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις σε διάφορους τομείς, όπως το εμπόριο, η βιομηχανία, οι υπηρεσίες, ο τουρισμός και άλλοι.
 • Δημόσιος Τομέας: Κυβερνητικοί οργανισμοί, δήμοι, νοσοκομεία, σχολεία και άλλες δημόσιες υπηρεσίες.
 • Αποκεντρωμένες Οντότητες: Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει περιφέρειες και άλλους αυτόνομους φορείς.
 • Ελεύθεροι Επαγγελματίες: Άτομα που προσφέρουν ελεύθερες υπηρεσίες, όπως δικηγόροι, γιατροί, λογιστές, κ.λπ.

Σκοπός των Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ. είναι να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης και να διασφαλίζουν την αξιοπιστία, την ασφάλεια και την ευκολία διαχείρισης τιμολογίων και άλλων ηλεκτρονικών εγγράφων για αυτές τις επιχειρήσεις και οντότητες.

Parochos Online – Ολοκληρωμένη Πρόταση Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ.

Καινοτόμος Τεχνολογική Προσέγγιση, βασισμένη στη μακροχρόνια ουσιαστική γνώση και εμπειρία μας σε λύσεις λογισμικού, σε εφαρμογές φορολογικής συμμόρφωσης, για την ομαλή μετάβαση των εταιρειών στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η λύση μας είναι μια αυτοματοποιημένη, τεχνολογικά καινοτόμος και ασφαλής υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης που παρέχει άμεση σύνδεση με την ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων).

Η υπηρεσία διαχειρίζεται τη διαβίβαση των παραστατικών πώλησης στην ΑΑΔΕ και στους τελικούς αποδέκτες, καθώς και την πιστοποίηση, αποδοχή και αρχειοθέτηση τιμολογίων/εγγράφων ή λιανικών αποδείξεων μέσω μιας ασφαλούς αυτοματοποιημένης διαδικασίας.

Η Parochos Online Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ. είναι αρχιτεκτονικής μικροϋπηρεσιών, αναπτυγμένη ως Microsoft Azure Web Apps που παρέχουν τη σημαντική διαθεσιμότητα SLA του Azure, καθώς και υψηλό επίπεδο ασφάλειας δεδομένων σύμφωνα με διεθνή πρότυπα ασφαλείας και βέλτιστες πρακτικές.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Η διαβίβαση των παραστατικών ηλεκτρονικής τιμολόγησης γίνεται με ευθύνη του Παρόχου, σε πραγματικό χρόνο και αυτόματα με την έκδοση των παραστατικών. Τα προς έκδοση ηλεκτρονικά τιμολόγια υποβάλλονται σε βασικούς ελέγχους από την εφαρμογή «Parochos Online» πριν αποσταλούν στην πλατφόρμα φορολογικών αρχών. Εφόσον ένα Παραστατικό μεταδίδεται επιτυχώς, σημαίνεται με τον «Μοναδικό Αριθμό Καταχώρισης» (ΜΑΡΚ), έναν κωδικό Αυθεντικότητας και ένα “Μοναδικό Αναγνωριστικό” (UID) ο οποίος συνοδεύει υποχρεωτικά κάθε τιμολόγιο. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω της εφαρμογής PAROCHOS Online βελτιώνει την αξιοπιστία των συναλλαγών, καθώς οποιοσδήποτε μπορεί να επαληθεύσει την αυθεντικότητα του παραστατικού στην ιστοσελίδα της PAROCHOS.

Για κάθε Παραστατικό ή Έγγραφο που εκδίδεται:

 • Η λήψη των δεδομένων (έσοδα B2B, B2G, B2C, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών εσόδων) θα πραγματοποιείται μέσω REST API σύμφωνα με τις λεπτομερείς προδιαγραφές που θα παρασχεθούν.
 • Είναι ψηφιακά αυθεντικοποιημένο
 • Σημειώνεται με
  • Αριθμό Σειράς Αυθεντικοποίησης
  • Μοναδικό Αριθμό Καταχώρισης (M.A.R.K.)
  • Αναγνωριστικό εγγράφου όπως ορίζεται στο Παράρτημα Β της Υπουργικής Απόφασης Α.1035 ΦΕΚ Β 551/2020
  • QR Κωδικό
  • Όνομα και διεύθυνση στο διαδίκτυο του ΠΑΡΟΧΟΥ 
 • Μεταβιβάζεται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
 • Αρχειοθετείται στον ΠΑΡΟΧΟ για 5 χρόνια

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο Δημόσιο B2G

Εφόσον το ηλεκτρονικό τιμολόγιο εκδίδεται στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων, στην περίπτωση που ο οργανισμός σας είναι προμηθευτής της Ελληνικής Κυβέρνησης, θα αποστέλλεται στην Ελληνική Κυβέρνηση σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του δικτύου Peppol και του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπου πραγματοποιείται έλεγχος των απαραίτητων στοιχείων.

Συγκεκριμένα, επαληθεύονται τα υποχρεωτικά πεδία του εγγράφου, η ορθότητα των ΑΦΜ του αγοραστή, του πωλητή και του νομίμου εκπροσώπου, καθώς και οι πληροφορίες που σχετίζονται με τη δημόσια σύμβαση (ΑΔΑ, Αριθμός Αναφοράς, ΑΔΑΜ). Αν ο έλεγχος επιβεβαιώσει την ακρίβεια των παραπάνω, τότε αποστέλλεται φορολογική σύνοψη στην υπηρεσία MyData της ΑΑΔΕ.

Βασικά πλεονεκτήματα Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ Parochos Online.

 • Μέσω της πλατφόρμας Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ., κάθε έγγραφο ελέγχεται ψηφιακά και είναι αδύνατο να τροποποιηθεί.
 • Απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης τιμολογίου ή λιανικής απόδειξης.
  • Σημαντική μείωση της διοικητικής εργασίας στην τιμολόγηση.
  • Ταχύτερη διαδικασία τιμολόγησης.
  • Μετάβαση σε paperless γραφείο.
 • Η μετάδοση αυτών των εγγράφων στην υπηρεσία myData της ΑΑΔΕ είναι παρόμοια με την έκδοσή τους, απαλλάσσοντας τον εκδότη από την υποχρέωση να τα μεταδίδει στο myData.
 • Αντίγραφο κάθε εκδοθέντος εγγράφου αρχειοθετείται και αποθηκεύεται στην πλατφόρμα Parochos Online για τουλάχιστον το χρονικό διάστημα που απαιτείται από το ισχύον δίκαιο.
 • Δυνατότητα κατάργησης φορολογικών μηχανισμών ή ταμειακών μηχανών για τις αποδείξεις λιανικής και καθημερινών “Z”.
 • Ενσωμάτωση με οποιοδήποτε επιχειρηματικό λογισμικό.

Πλεονεκτήματα Υποστήριξης της ΕΛΜΗSYSTEMS

 • Single point of contact Μοναδικό σημείο επικοινωνίας με την ΕΛΜΗSYSTEMS για την διαχείριση και υποστήριξη όλων εφαρμογών Φορολογικής Συμμόρφωσης και αυτοματισμού διαδικασιών.
 • High-Level Support Services – Υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υποστήριξης της ΕΛΜΗSYSTEMS on-site and remote.
 • Immediate ResponseΆμεση ανταπόκριση και προσαρμογή σε μελλοντικές αλλαγές της Φορολογικής Νομοθεσίας.
 • Project AssuranceΕγγύηση επιτυχούς ολοκλήρωσης του έργου από την ΕΛΜΗSYSTEMS μέσω της πολυετούς και ουσιαστικής γνώσης της σε εφαρμογές για την μηχανογραφική κάλυψη αναγκών της επιχείρησης σε θέματα φορολογικής συμμόρφωσης.

Φόρμα Επικοινωνίας